Obecný úrad » Kancelária

 • Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Obecný úrad najmä
  1. a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
   b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
   c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
   d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
 • Prácu obecného úradu riadi starosta.
 • V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
 • Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. • Bc. Dana Čenková

  referentka

  tel.: 044 / 522 22 10
  fax.: 044 / 522 17 65
  mob.: 0918 621 667

  e-mail: obec.podturen@imafex.sk  • Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne, Vedie podací denník obecného úradu,Vybavovanie rutinných odborných agiend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve.
  • Vyhotovuje zápisy z porád starostu
  • Vedie spisovú službu starostu obce
  • Vedie evidenciu dohodnutých konaní
  • Zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií
  • Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úseku obce
  • Vydáva ohlásenia k drobným stavbám a stavebným úpravám, skúma, či ohlásené stavby nepodliehajú stavebnému povoleniu.
  • Uskutočňuje výrub poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Zodpovedá za zabezpečenie prác a riešenie problematiky na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce.
  • zabezpečenie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu,
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • vedenie evidencie obyvateľstva
  • spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
  • spracovanie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami na úrovni obce (vydávanie záväzných stanovísk, rozhodnutí, oznámení)
  • spracovanie agendy spojenej s inventarizáciou majetku obce
  • zabezpečovanie práce v personálnej oblasti
  • správa a evidencie dane za psa
  • správa a evidencia cintorínskych poplatkov
  • správa skladu CO materiálu
  • vedenie zápisníc OZ, kompletné spracovanie zasadnutí OZ


  Jana Sochorová

  ekonómka OÚ
  správa dane z nehnuteľnosti, vyhlásenie v miestnom rozhlase, pokladňa, poplatky za TKO

  tel.: 044 / 522 22 10
  fax.: 044 / 522 17 65
  mob.: 0918 621 667

  e-mail: obec.podturen@imafex.sk

  • Zodpovedá za správu obecného majetku, evidenciu majetku podľa jednotlivých skupín a objektov.
  • Zodpovedá za inventarizáciu majetku a vedie operatívny pohyb majetku v priebehu roka.
  • zodpovedá za mzdovú agendu zamestnancov obce.
  • Z prvotných dokladov vypočítava a likviduje mzdy a ostatné finančné pôžitky pracovníkov obce (náhrady miezd, nemocenské dávky, rodinné prídavky, a pod.)
  • vypočítava a odvádza poistné do regionálnych poisťovní (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok na zamestnanie)
  • Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
  • Zodpovedá za zabezpečovanie správy miestnych daní a správy poplatkov na úrovni obce.
  • Vedie analytiku podľa jednotlivých daňovníkov a poplatníkov
  • Kontroluje správnosť a úplnosť podkladov k dochádzke do zamestnania.
  • Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov) vykonáva pokladničné operácie
  • Vedie evidenciu podnikat. subjektov na území obce
  • samostatná práca na úseku rozpočtovania a financovania
  • spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
  • príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby na území obce
  • v súlade so schváleným rozpočtom vedie jednotlivé položky, včas dáva podklady pre jeho úpravu na rokovania OZ

  NBD - Podtureň, s.r.o.


  K 1.1.2007 bola založená spoločnosť na spravovanie nájomných bytov. Spoločnosť bola zriadená so 100% účasťou obce. Za konateľa spoločnosti bol po voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolený dňa 28. 1. 2011 Ľudovít Báthory. Dozornú radu tvoria poslanci Obecného zastupiteľstva. NBD - Podtureň, s.r.o. v súčasnosti spravuje 146 bytov. V budúcnosti sa počíta so spravovaním narastajúceho majetku jednak bytového fondu, ale i majetku obce. V rámci s.r.o. bolo vytvorené jedno pracovné miesto: ODBORNÝ REFERENT-SPRÁVA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV.

  Ing. Edita Hanusová

  referentka správy obecných nájomných bytov
  odborný referent pre spracovanie projektov z fondov EÚ

  tel.: 044/522 22 10
  fax: 044/522 17 65
  mobil: 0905 103 401

  e-mail: obec.podturen@imafex.sk

  • Zabezpečenie agendy spojenej so správou bytových domov ( inkasovanie nájomného, vodného + stočného ,el. energie, fondu opráv, poistného a poplatkov za správu bytov od nájomníkov).
  • Odborná účtovnícka práca pre NBD – Podtureň, s.r.o.
  • Vedenie pokladničnej knihy ( vyhotovovanie PPD a VPD) pre NBD – Podtureň, s.r.o.
  • Vyhotovovanie zmlúv o budúcej zmluve o nájme bytu, vyhotovovanie nájomných zmlúv a dodatkov spojených s obecnými nájomnými bytmi.
  • Zabezpečenie celej poštovej agendy spojenej s komunikáciou s nájomníkmi.
  • Zabezpečenie celej agendy ohľadom nahlásených závad od nájomníkov, hlásenie závad dodávateľovi prác, kontrola odstránenia závad.
  • Spracovanie zápisníc Valného zhromaždenia spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. a príprava podkladov na zasadnutie Valného zhromaždenia.
  • Vedenie evidencie došlých a vyšlých faktúr pre NBD – Podtureň, s.r.o., sledovanie ich splatnosti.
  • Zabezpečovanie úhrady došlých faktúr vystavených pre NBD – Podtureň, s.r.o., podľa doby ich splatnosti.
  • Sledovanie obratov a zostatkov na bežnom účte NBD- Podtureň, s.r.o.
  • Spracovanie prehľadov , výkazov a štatistík za NBD- Podtureň, s.r.o.
  • V dobe neprítomnosti ekonómky obecného úradu a asistentky starostu, zabezpečenie ich zastupovania voči občanom a organizáciám.
  • Udržovanie úradného styku s nájomníkmi, riešenie problémov s bývaním , chránenie záujmov vlastníka bytov ( obec).
  • Spracovanie projektov podľa výziev jednotlivých ministerstiev na podanie žiadosti pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

  Návrh zloženia jednotlivých komisií, ktoré budú pôsobiť pri Obecnom úrade počas volebného obdobia 2010 - 2014

  Finančná komisia:
  predseda – Ivona Vejová
  členovia – Ing. Zdeno Mlynarčík, Jana Sochorová, Tibor Bryndza

  Komisia verejného poriadku:
  predseda – Ľudovít Báthory
  členovia – JUDr. Imrich Hronček, Tibor Bryndza, Ondrej Jančuška, Ing. Roman Chaloupka

  Priestupková komisia:
  predseda – Ľudovít Báthory
  členovia – JUDr. Imrich Hronček, Tibor Bryndza, Ondrej Jančuška, Ing. Roman Chaloupka

  Komisia pre riešenie sťažností (susedské spory a pod.):
  predseda – Ľudovít Báthory
  členovia – JUDr. Imrich Hronček, Tibor Bryndza, Ondrej Jančuška, Ing. Roman Chaloupka

  Komisia na vybavovanie sťažností v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach:
  predseda – Ľudovít Báthory
  členovia – JUDr. Imrich Hronček, Tibor Bryndza, Ondrej Jančuška, Ing. Roman Chaloupka, náhradník: Ing. Imrich Mlynarčík

  Sociálna a bytová komisia:
  predseda – Ing. Zdeno Mlynarčík
  členovia – Imrich Hronček ml., Lenka Rakytová, Ľudovít Báthory, Ing. Imrich Mlynarčík

  Stavebná komisia a komisia životného prostredia:
  predseda – Ing. Roman Chaloupka
  členovia – Ing. Imrich Mlynarčík, Tibor Bryndza, Jaroslav Vozárik

  Komisia ZPOZu:
  predseda – Viera Vozáriková
  členovia – Eva Huštáková, Marta Pažítková, František Janovčík, Mgr. Želmíra Chovancová, Ivana Košecká

  Komisia pre kultúru:
  predseda – Jaroslav Vozárik
  členovia – Eva Huštáková, Darina Cviková, Viera Vozáriková, František Janovčík, Dáša Macaláková, Ondrej Jančuška

  Komisia pre šport:
  predseda – Ján Petrovský
  členovia – Ľudovít Báthory, Ing. Zdeno Mlynarčík, Vladimír Ilavský

  Redakčná rada – Obecný spravodaj:
  predseda redakčnej rady – Ivona Vejová
  členovia – Imrich Hronček ml., Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, František Janovčík, Viera Vozáriková, PhDr. Peter Vítek – kronikár, Lenka Rakytová

  Inventarizačné komisie:

  Hlavná inventarizačná komisia:
  (je zložená z predsedov jednotlivých dielčích inventarizačných komisií)
  predseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  členovia – Ivona Vejová, Ing. Jiří Kubíček, Ondrej Jančuška, Ing. Zdeno Mlynarčík, Ľudovít Báthory

  Jednotlivé inventarizačné podkomisie:

  Obecný úrad:
  predseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  členovia – Lenka Rakytová, Eduard Mydliar

  Penzión Elán:
  predseda – Ivona Vejová
  členovia – Jana Sochorová, nájomca PE, Imrich Hronček

  Požiarna zbrojnica:
  predseda – Ing. Jiří Kubíček
  členovia – Milan Mlynarčík, Jaroslav Vozárik

  Kultúrny dom:
  predseda – Ondrej Jančuška
  členovia – Eva Huštáková, Ing. Edita Hanusová

  Dom smútku:
  predseda – Ing. Zdeno Mlynarčík
  členovia – Eduard Mydliar, Ing. Edita Hanusová

  Obecné nájomné bytové domy 2 x 6 b.j., 6 x 10 b.j,, 4 b.j. nad KD, 5 x 14 b.j.:
  predseda – Ľudovít Báthory
  členovia – Ing. Edita Hanusová, Tibor Bryndza

  Zrušovacia a vyraďovacia komisia:
  predseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  členovia – Ivona Vejová, Ing. Jiří Kubíček, Ondrej Jančuška, Ing. Zdeno Mlynarčík, Ľudovít Báthory

  Komisia pre riešenie škôd na majetku obce:
  predseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  členovia – Ivona Vejová, Ing. Jiří Kubíček, Ondrej Jančuška, Ing. Zdeno Mlynarčík, Ľudovít Báthory

  Komisia na ochranu verejného záujmu:
  predseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  členovia – Tibor Bryndza, Jaroslav Vozárik

  Štáb krízového riadenia:
  Predseda – Marián Vojtík
  Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

  Povodňová komisia:
  Predseda – Marián Vojtík
  Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský


  Evakuačná komisia:

  Predseda – Marián Vojtík
  Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
  Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev