Šport » Multifunkčné ihrisko


Obec je prevádzkovateľov viacúčelového ihriska, ktoré je možné využiť občanmi k relaxu pri rôznych loptových hrách.


Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

08:00 hod. – 14:00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov
14:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti do 15 rokov
17:00 hod. – 19:00 hod. mládež do 18 rokov
19:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – Nedeľa (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 hod. – 19:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
19:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre záujemcov nad 18 rokov


- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť;
- v prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie);

Poplatky

Užívanie MI je pre občanov obce Podtureň a pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Podtureň je spoplatnené iba v prípade, že bude požité osvetlenie MI a to podľa cenníka: 2,0 € /hod. Pre užívateľov s trvalým pobytom mimo obce Podtureň sa za použitie MI platí 2,0 €/hod., a v prípade, že bude požité osvetlenie MI: 4,0 €/hod. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI alebo správcom MI. Pri rezervácii sa požadujú identifikačné údaje osoby staršej ako 18 rokov, ktorá bude zodpovedná za prípadné škody.Správca ihriska: Karel Janeček, tel.: 0905 415 403
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev