Úradná tabuľa » Úradná tabuľa

 • Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Račková
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2018 (18.4. 2018 - streda, o 18.00 hod.)
  stiahnuť dokument
  • Petícia obyvateľov stredného Slovenska za urýchlené dobudovanie dopravnej infraštruktúry (petíciu možno podpísať na obecnom úrade)
   stiahnuť dokument  • Zámer na prenájom nehnuteľného majetku – parkovacie plochy pred Polyfunkčnou budovou súp.č. 166
   stiahnuť dokument  • Obec Podtureň podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
   stiahnuť dokument


  • Informácia o začatých správnych konaniach v zmysle zák. č. 543_2002 Z.z.
   stiahnuť dokument


  • Oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. o začatí prác na stavbe “Oprava diaľničného mosta Podtureň, pravý most”
   stiahnuť dokument


  • Zverejnenie zámeru obce - prenájom nehnuteľnosti (parkovacie plochy)
   stiahnuť dokument

  • Kamerový systém - Obec Podtureň v roku 2013 získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom „Zavedenie bezpečnostného kamerového systému v obci Podtureň", vo výške 3000,- €.

   Na základe vyhodnotenia cenových ponúk bol projekt realizovaný firmou HDtech s.r.o. Liptovský Mikuláš v mesiaci september 2013. Cieľom projektu je pôsobiť preventívne ale aj výchovne v oblasti trestnej činnosti a výtržníctva mládeže a dospelých osôb. Projekt má zároveň vo finálnom stave znížiť počet priestupkov a obmedziť vandalizmus. Monitorovanými miestami sú priestory pred obecným úradom a verejné priestranstvo pred penziónom Elán.

   "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

  • Kritéria pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   stiahnuť dokument

  • KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD MIMO ÚRADNÝCH HODÍN A PRACOVNÝCH DNÍ

   0918/621 667 (Obecný úrad)
   0905/103 401 (správa bytov)
   0918/247 211 (prevádzka cintorína a DS)
   0905/805 845 (starosta)


  • Povodne
   Telefonické kontakty na inštitúcie potrebné v súvislosti s hrozbou vyliatia vody z korýt vodných tokov v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadových zátarasov, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v korytách vodných tokov prípadne upchávanie priepustov z dôvodu postupného otepľovania.

   Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši: 5514959, 0908/ 874 770

   Obvodný úrad Liptovský Mikuláš: 5518750, 5518751, 0905/969 186

   Koordinačné stredisko IZS Žilina: 041/5117249 (112)

  • Štátny archív, Liptovský Mikuláš
   Všetky potrebné informácie týkajúce sa štátneho archívu v Liptovskom Mikuláši najdete na novej webovej stránke www.archivlm.webnode.sk

Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev