Obecný úrad » VZN

 • VZN 1_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so sídlom na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN 6_2018 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN 7_2018 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN 8_2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadeniach služieb
  stiahnuť dokument »
 • VZN_2_2018 zrušenie neplatných VZN
  stiahnuť dokument »
 • VZN_3_2018 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda
  stiahnuť dokument »
 • VZN_4_2018 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_5_2018 o poplatkoch za znešisťovanie ovzdušia
  stiahnuť dokument »
 • VZN_1_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_06_2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  stiahnuť dokument »
 • VZN_07_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • vzn_05_2017 o poskytnutí vianočného príspevku seniorom
  stiahnuť dokument »
 • VZN_3_2017 o určení výšky prispevku na činnosť MŠ a čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ
  stiahnuť dokument »
 • VZN_4_2017 zrušenie VZN 1-2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
  stiahnuť dokument »
 • VZN_č. 1_2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN č. 4_2016 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň ZRUŠENÉ
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2016_dodatok_c_1 Podmienky prideľovania nájomných bytov
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2016 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve Obce Podtureň obstaraných s použitím a bez použitia verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2015 zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_2_2015 o zriadení materskej školy
  stiahnuť dokument »
 • VZN_1_2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vodyv čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
  stiahnuť dokument »
 • VZN_6_2014 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • VZN_05_2014_ - ZRUŠENÉ - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2014_zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce (ÚPN-O) Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2014_o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2014 - O určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2014 - O určení názvov ulíc na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2013 Dodatok č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2013 - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2013 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • VZN_4_2012 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2012 - Úplné znenie VZN 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2012 - O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
  stiahnuť dokument »
 • VZN_09_2011 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
  stiahnuť dokument »
 • VZN_08_2011 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_07_2011 - O miestnych daniach
  stiahnuť dokument »
 • VZN_06_2011 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  stiahnuť dokument »
 • VZN_05_2011 dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011
  stiahnuť dokument »
 • VZN_05_2011 - Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2011 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2011 - Dodatok č. 1 k VZN 4/2011
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01A_2011 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných bez použitia verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2011 - Finančná zábezpeka za užívanie nájomných bytov
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2011 - Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2011 - FOND opráv
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument »
 • VZN_03_2010 o miestnych daniach
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2010 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce ZRUŠENÉ
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2009 - Dodatok č. 1
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2009_ upravuje podmienky držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • vzn_01_2009 - Dodatok k VZN č. 1/2009
  stiahnuť dokument »
 • VZN_01_2009_o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Podtureň
  otvorte si »
 • VZN_01_2009 - Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 vrátane dodatku č. 1 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN č.5-2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  stiahnuť dokument »
 • VZN_04_2008_o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
  otvorte si »
 • VZN_1_2008 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • VZN_02_2007_o miestnych daniach na území obce Podturen
  otvorte si »
 • VZN_01_2007_o čistote obce a verejnom poriadku
  otvorte si »
 • VZN_04_2006_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  otvorte si »
 • VZN_02_2006_o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Podtureň
  otvorte si »
 • VZN_01_2006 Dodatok č.2 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument »
 • Príloha_01 k VZN_01_2006
  otvorte si »
 • VZN_01_2006_prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň
  otvorte si »
 • VZN_04_2003_o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  otvorte si »
 • VZN_03_2003_záväzné časti územného plánu obce Podtureň
  otvorte si »
 • VZN_01_2003_o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, poskytovanú obcou Podtureň na jej území
  otvorte si »
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev