Obecný úrad » Zastupiteľstvo obce

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) starostu,
   b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
   c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
   d) podľa osobitného zákona.
 • Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
   b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
   c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
   d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
   e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
   f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
   g) uznášať sa na nariadeniach,
   h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
   i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
   j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
   k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Výsledky volieb konaných dňa 10.11.2018
1.Jaroslav Vozárik SMER-SD285 hlasov
2.Bc. Ivona Vejová SMER-SD260 hlasov
3.Bc. Tomáš Dzuriak NEKA232 hlasov
4.Milan Réti NEKA219 hlasov
5.Ing Zdeno Mlynarčík NEKA193 hlasov
7.Zdeno Kondor Smer-SD188 hlasov
6.PaedDr. Jana Chaloupková SMER-SD186 hlasov
Náhradníci
1.Ľuboš Ilavský SMER-SD155 hlasov
2.Milan Masloviak NEKA152 hlasov
3.Mgr. Ivana Mlynarčíková SMER-SD137 hlasov
4.Emil Blišťan SNS135 hlasov
5.PaedDr. Lucia Porubčanská SaS, OĽANO, KDH132 hlasov
6.Bc. Petra Karasková SMER-SD119 hlasov
Poslancami obecného zastupiteľstva v Podturni sú:
1.Jaroslav Vozárik SMER-SD285 hlasov
2.Bc. Ivona Vejová SMER-SD260 hlasov
3.Bc. Tomáš Dzuriak NEKA232 hlasov
4.Milan Réti NEKA219 hlasov
5.Ing Zdeno Mlynarčík NEKA193 hlasov
7.Zdeno Kondor Smer-SD188 hlasov
6.PaedDr. Jana Chaloupková SMER-SD186 hlasov

Bc. Ivona Vejová (SMER-SD) – poslankyňa OZ, zástupca starostu
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Jaroslav Vozárik (SMER-SD) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Bc. Tomáš Dzuriak (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Milan Réti (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Ing. Zdeno Mlynarčík (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Zdeno Kondor (SMER-SD) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
PaedDr. Jana Chaloupková (SMER-SD) – poslankyňa OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev