Obecný úrad » Zastupiteľstvo obce

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) starostu,
   b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
   c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
   d) podľa osobitného zákona.
 • Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
   b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
   c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
   d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
   e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
   f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
   g) uznášať sa na nariadeniach,
   h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
   i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
   j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
   k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Výsledky volieb konaných dňa 15.11.2014
1.Ivona Vejová SMER-SD303 hlasov
2.Ľuboslav Strcula SMER-SD209 hlasov
3.Zdeno Kondor SMER-SD203 hlasov
4.Ing. Zdeno Mlynarčík NEKA194 hlasov
5.Bc. Tomáš Dzuriak NEKA189 hlasov
6.Ing. Imrich Mlynarčík SMER-SD185 hlasov
7.Milan Réti NEKA183 hlasov
Náhradníci
1.Mgr. Ivana Mlynarčíková SMER-SD179 hlasov
2.Ing. Roman Chaloupka SMER-SD166 hlasov
3.Emil Blišťan NEKA159 hlasov
4.Ing. Marek Szücs SMER-SD129 hlasov
5.Radovan Sokol SIEŤ115 hlasov
6.Mikuláš Kačmarik SDKÚ-DS106 hlasov
7.Mikuláš Janovčík SNS99 hlasov
8.Igor Paulíny SNS64 hlasov
pán Ľuboslav Strcula sa dňa 27.11. 2014 vzal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Poslancami obecného zastupiteľstva v Podturni sú:
1.Ivona Vejová SMER-SD303 hlasov
2.Zdeno Kondor SMER-SD203 hlasov
3.Ing. Zdeno Mlynarčík NEKA194 hlasov
4.Bc. Tomáš Dzuriak NEKA189 hlasov
5.Ing. Imrich Mlynarčík SMER-SD185 hlasov
6.Milan Réti NEKA183 hlasov
7.Mgr. Ivana Mlynarčíková SMER-SD179 hlasov

Ing. Imrich Mlynarčík (SMER-SD) – poslanec OZ, zástupca starostu
Tel. 044/522 22 10
Fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Ivona Vejová SMER-SD) – poslankyňa OZ, koordinátor komisií OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Zdeno Kondor (SMER-SD) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Ing. Zdeno Mlynarčík (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Bc. Tomáš Dzuriak (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Milan Réti (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Mgr. Ivana Mlynarčíková – poslankyňa OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev