Menu
...
Obec Podtureň

Projekty od r. 2017

Rok 2023

Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Podtureň

Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Podtureň

Priateľme sa s prírodouPriateľme sa s prírodou

Modernizácia multifunkčného ihriska - ŽSK

Modrenizácia multifunkčného ihriska - ŽSK

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ Podtureň - MAS Horný Liptov

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ Podtureň

Krátky opis projektu

Rok 2022

Stavebné úpravy a prístavba - modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Podtureň

- MV SR

Stavebné úpravy HZ - MVSR

Oslavujme spolu hrou - ŽSK

Oslavujme spolu hrou - ŽSK

Rok 2021

Podpora OS II. v obci Podtureň (50.91 kB)

Opatr

Podpora opatrovateľskej služby II. v obci Podtureň

 

Názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby II v obci Podtureň“

Kód projektu: 312081BJI1

Výzva: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Prijímateľ: Obec Podtureň

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby a poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú opatrovateľskú službu v súlade s novými trendmi v tejto oblasti čo najväčšiemu počtu obyvateľov a to prostredníctvom podpory kvalifikovaných opatrovateliek a predchádzať tak umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení – zníženiedopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Zároveň projekt prispeje k podpore a udržaniu zamestnanosti v obci Podtureň.

Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity – Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.

V rámci projektu sa vytvorí priestor pre podporu 3 kvalifikovaných opatrovateliek.

Zazmluvnená výška NFP: 32 640,00 €

Začiatok realizácie projektu: 12/2021

Ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

https://www.employment.gov.sk/sk/

https://www.mpsvr.sk/esf/

https://www.ludskezdroje.gov.sk/

 

Rok 2019

Rozšírenie kamerového systému v obci Podtureň - III. etapa - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Rozšírenie KS - III. etapa

 

 

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry