...
Obec Podtureň

Kancelária

  • Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
  • Obecný úrad najmä
  1. a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  1. b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  1. c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  1. d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
  • Prácu obecného úradu riadi starosta.
  • V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
  • Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

Bc. Dana Čenková

referentka
tel.: 044 / 522 22 10
fax.: 044 / 522 17 65
mob.: 0918 621 667
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
 

- podateľňa obecného úradu

- evidencia obyvateľstva

- správa dane z nehnuteľností a dane za psa

- cintorínske poplatky

- sprístupňovanie informácií

- poplatky za znečistenie ovzdušia

- odpadové hospodárstvo a ochrana zelene na úrovni obce

- osvedčovanie listín a podpisov

- vydávanie záväzných stanovísk a potvrdení obce

 

Jana Sochorová

referentka

tel.: 044 / 522 22 10
fax.: 044 / 522 17 65
mob.: 0918 621 667
e-mail: obec.podturen@imafex.sk

- pokladňa
- sociálne služby

- osvedčovanie podpisov a listín
- samostatná práca na úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva

 

Ing. Edita Hanusová

referentka


tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
mobil: 0905 103 401
e-mail: obec.podturen@imafex.sk
 

- správa obecných nájomných bytov

- správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- samostatná práca na úseku účtovníctva

- spracovávanie projektov

 

NBD - Podtureň, s.r.o.


K 1.1.2007 bola založená spoločnosť na spravovanie nájomných bytov. Spoločnosť bola zriadená so 100% účasťou obce. Za konateľa spoločnosti bol po voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolený dňa 28. 1. 2011 Ľudovít Báthory. Dozornú radu tvoria poslanci Obecného zastupiteľstva. NBD - Podtureň, s.r.o. v súčasnosti spravuje 146 bytov. V budúcnosti sa počíta so spravovaním narastajúceho majetku jednak bytového fondu, ale i majetku obce. V rámci s.r.o. bolo vytvorené jedno pracovné miesto: ODBORNÝ REFERENT-SPRÁVA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV.
 

 

Zloženie  komisií pre volebné obdobie 2018 - 2022

Komisia verejného poriadku:
predseda – Bc. Tomáš Dzuriak
členovia – Bc. Ivona Vejová, Milan Réti, Zdeno Kondor

Komisia na vybavovanie podnetov občanov:
predseda – Bc. Ivona Vejová
členovia – Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík

náhradník - Milan Réti

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Bc. Ivona Vejová
členovia – Bc. Tomáš Dzuriak, Jaroslav Vozárik

Kultúrna komisia:

predseda – Bc. Ivona Vejová
členovia – Jaroslav Vozárik, Ľuboš Ilavský, Dáša Krajčiová, Vilma Vlčková

Komisia športu a mládeže:
predseda – Ing. Zdeno Mlynarčík
členovia – Bc. Tomáš Dzuriak, Milan Réti

Sociálna  komisia:
predseda – PaedDr. Jana Chaloupková
členovia – Ľuboš Ilavský, Eva Huštáková, Dáša Krajčiová

Stavebná komisia:
predseda – Zdeno Kondor
členovia – Jaroslav Vozárik, Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Imrich Mlynarčík

Komisia ZPOZu:
predseda – Eva Huštáková
členovia – Emília Ilavská, Dáša Krajčiová

Redakčná rada – Obecný spravodaj:
predseda  – Marián Vojtík
členovia – Bc. Ivona Vejová, PaedDr. Jana Chaloupková, Eva Huštáková, Ing. Zdeno Mlynarčík, PhDr. Peter Vítek, Bc. Dana Čenková


Štáb krízového riadenia:

Predseda – Marián Vojtík
Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

Povodňová komisia:
Predseda – Marián Vojtík
Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

Evakuačná komisia:
Predseda – Marián Vojtík
Podpredseda – Ing. Imrich Mlynarčík
Členovia – Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, Imrich Hronček, Ivona Vejová, Tibor Bryndza, Ľudovít Báthory, Darina Cviková, Eva Huštáková, Viera Vozáriková, Ing. Jiří Kubíček, Milota Hromádková, Agrokontakt - Ing. Milan Janek, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Projekty

projekt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry