Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2013 • Uznesenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom Poľovnom revíri "Poludnica"
  stiahnuť dokument
 • Rozhodnutím predsedu NRSR č. 191/2013 zo dňa 3. 7. 2013 boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov.
  Voľby do Žilinského samosprávneho kraja sa teda uskutočnia dňa 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
  V obci Podtureň bol vytvorený 1 volebný okrsok.
  Volebná miestnosť sa nachádza v sále kultúrneho domu.
  Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie je Lenka Rakytová.

 • Verejná vyhláška - zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v revíri "Poludnica"
  stiahnuť dokument

 • Výkup papiera
  5.11. 2013 (utorok)
  16.30 - 17.00h.: pri Obecnom úrade
  17.00 - 17.30h.: pri bytovkách (nová čast)
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie o prerokovaní návrhu: "Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Podtureň", pozvánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska
  stiahnuť dokument
  stiahnuť prílohy (rar archív)


 • Výsledky volieb
  do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Podtureň, ktoré sa konali dňa 10. 3. 2012
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - umiestnenie dočasnej líniovej stavby - ORANGE
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2013
  18.10. 2013 (piatok) o 18.00 hod.
  stiahnuť dokument

 • Obec Podtureň zverejňuje svoj zámer prenajaťnehnuteľný majetok obce
  budova predajne súp. č. 59
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - IMAFEX, spol. s r.o.
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o prerokovaní návrhu "Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN obce Liptovský Ján"
  stiahnuť dokument

 • Základná škola s materskou školou, Lipt. Ján
  Oznam pre rodičov - materská škola
  stiahnuť dokument

 • Základná škola s materskou školou, Lipt. Ján
  Oznam pre rodičov - ZŠ a ŠKD
  stiahnuť dokument

 • Pracovná ponuka - Elektromechanik vo výrobe
  Eltek s.r.o, Liptovský Hrádok
  stiahnuť dokument

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky
  Rekonštrukcia a modernizácia vysutej lávky
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Orange Slovensko, a.s.
  stiahnuť dokument

 • Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov poľ. pozemkov ĎUMBIER Liptovský Ján
  stiahnuť dokument

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 17.9.2013 v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Kamenie, Pri Jamníčku, J. Žiaka a v celej novej časti „Pred stanicou“, z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrických zariadení.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, občanom, že dňa 18.9.2013 v čase od 7:30 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. SNP, Hlavná, J. Böhmera, Nižný dvor, z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrických zariadení.

 • Stánkový predaj na oslavách SNP
  Obec Podtureň oznamuje záujemcom o stánkový predaj na oslavách SNP dňa 31.8.2013, že je možné sa prihlásiť e-mailom - obec.podturen@imafex.sk, alebo telefonicky na č. 044/5222210 do 31.7.2013.

  Poskytnutie miesta na stánkový predaj je bezplatné.


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
  16.8. 2013 (piatok) o 18.00
  stiahnuť dokument


 • Ochrana pred požiarmi - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
  stiahnuť dokument

 • Obvodný úrad Liptovský Mikuláš - Pozastavené živnostenské oprávnenia
  stiahnuť dokument

 • Oznam - ROEP Obec v spolupráci so správou katastra zasielala občanom výpis z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov. Občania, ktorí sa chcú bližšie informovať o výpise, nahliadnuť do mapy alebo podať námietky môžu sa dostaviť na Obecný úrad v Podturni do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu registra vždy v utorok od 13,00 – 15,00 hod a vo štvrtok od 13,00 – 17 hod.
 • Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 -2015
  stiahnuť dokument


 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.3/2013
  27.6. 2013 (štvrtok) o 18.00 hod. (kancelária starostu obce)
  stiahnuť dokument

 • POZOR! - Očkovanie a čipovanie psov Oznamujeme občanom, že dňa 4.6.2013 od 15:00 do 16:30 hod. sa uskutoční pred obecným úradom pravidelné povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za psa je 5,00 €. Zároveň upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti sú povinní dať svojho psa začipovať. Čipovanie psov sa uskutoční dňa 10.6.2013 od 15:00 do 16:30 hod. taktiež pred Obecným úradom.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 12. 6. 2013 v čase od 7.30 do 15.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Nižný dvor.

 • SSE. a.s. oznamuje občanom, že dňa 12. 6. 2013 v čase od 11.30 do 17.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná – RD s.č. 74, 134 a 135.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 11. 6. 2013 v čase od 7.30 do 13.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná – RD s.č. 77, 79, 80, 124 a na ul. Nižný dvor – RD s.č. 125.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 11. 6. 2013 v čase od 11.30 do 17.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Nižný dvor – RD s.č. 126 a 269.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 6. 6. 2013 v čase od 11.30 do 17.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná – č.d. 81, 82, 122 a 123.

 • SSE a.s oznamuje občanom, že dňa 29. 5. 2013 v čase od 8.00 do 16.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná, od zvonice po kultúrny dom.

 • SSE a.s. oznamuje občanom, že dňa 28. 5. 2013 v čase od 7.30 do 17.30 hod. bude z dôvodu opravy el. zariadenia prerušená distribúcia elektriny na ulici Hlavná, od štátnej cesty I/18 po zvonicu, na ul. Pri Jamníčku a na ul. Nižný dvor.


 • Obec Podtureň zverejňuje svoj zámer predat priamym predajom nehnuteľný majetok obce - pozemok
  stiahnuť dokument

 • Jarné upratovanie - harmonogram pristavenia vlečky na naloženie domáceho odpadu z domov a záhrad od stredy, dňa 10. apríla 2013
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (Stredoslovenská energetika) - 7.5. 2013 od 11.30 do 15.30
  - Inoteska s.r.o.
  - Bromix s.r.o.
  - GTB a.s.
  - Kovmax s.r.o.
  - Vladimír Kuchárik - KOFA
  - I.V.K. spol. s r.o.

  stiahnuť dokument

 • Stredoslovenská energetika oznamuje občanom, že dňa 12. 4. 2013 t.j. piatok bude v čase od 11.30 hod. do 15.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu nevyhnutnej opravy.
  Dodávka elektrickej energie bude prerušená na:
  - ul. SNP
  - ul. Hlavná od súp. č. 142 po súp. č. 600
  - ul. J. Böhmera
  - ul. Kamenie

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2013 v Podturni - 12. 4. 2013 (t.j. piatok) o 18,00 hod., v kancelárii starostu obce.
  stiahnuť dokument (program)


 • Oznámenie o verejnom prerokovaní zámeru výstavby MVE v zmysle zákona č. 24_2006 Z.z.
  stiahnuť dokument


 • Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdenie rozhodnutia Obce Podtureň - SPP Distribúcia a.s.
  stiahnuť dokument


Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry