Menu
...
Obec Podtureň

Kancelárie

  • Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
  • Obecný úrad najmä
  1. a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  1. b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  1. c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  1. d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
  • Prácu obecného úradu riadi starosta.
  • V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
  • Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Lenka Stašová

referentka
tel.: 044 / 522 22 10
fax.: 044 / 522 17 65
mob.: 0918 621 667
e-mail: obec@podturen.sk

- podateľňa obecného úradu

- správa dane z nehnuteľností a dane za psa

- osvedčovanie listín a podpisov

- prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia - výrub drevín, MZZO, vodné stavby

 - vydávanie rozhodnutí v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

- určovanie súpisného a orientačného čísla

- personálna agenda

- vedenie agendy zo zasadnutí OZ

- evidencia obyvateľstva

- cintorínske poplatky

- odpadové hospodárstvo

- osvedčovanie listín a podpisov

- vydávanie záväzných stanovísk a potvrdení obce

 

Jana Sochorová

referentka

tel.: 044 / 522 22 10
fax.: 044 / 522 17 65
mob.: 0918 621 667
e-mail: obec@podturen.sk

- pokladňa
- sociálne služby

- osvedčovanie podpisov a listín
- samostatná práca na úseku rozpočtovania, financovania a účtovníctva

 

Ing. Edita Hanusová

referentka


tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
mobil: 0905 103 401
e-mail: obec@podturen.sk
 

- správa obecných nájomných bytov

- správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- samostatná práca na úseku účtovníctva

- spracovávanie projektov

 

Ľuboslav Strcula

technik údržby

0905 851 874

0907 580 610

- správca kompostoviska -kontaktovať telefonicky (STREDA 14.00 - 17.00)

 - spotreba energií

- správa majetku

- prevádzka, vedenie a bežná údržba motorových vozidiel

 

STAVEBNÝ ÚRAD

(so sídlom na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne)

Ing. Katarína Urbanová                                                Ing. Miriam Čániová

044/528 06 79, +421 911 663 326                               044/528 06 79, +421 911 663 326

urbanova.kata@liptovskyjan.sk                                  mcaniova@liptovskyjan.sk

Bc. Katarína Mlynčeková

044/528 06 79, +421 907 884 552

mlyncekovak@liptovskyjan.sk 

            

NBD - Podtureň, s.r.o.


K 1.1.2007 bola založená spoločnosť na spravovanie nájomných bytov. Spoločnosť bola zriadená so 100% účasťou obce. Za konateľa spoločnosti bol po voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolený dňa 28. 1. 2011 Ľudovít Báthory. Dozornú radu tvoria poslanci Obecného zastupiteľstva. NBD - Podtureň, s.r.o. v súčasnosti spravuje 146 bytov. V budúcnosti sa počíta so spravovaním narastajúceho majetku jednak bytového fondu, ale i majetku obce. V rámci s.r.o. bolo vytvorené jedno pracovné miesto: ODBORNÝ REFERENT-SPRÁVA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV.
 

 

 

 

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 25.7.2024, 0:19:29

ROZANA

ROZANA-nový systém hlásenia ROZHLASU v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry