Menu
...
Obec Podtureň

Rozvoj obce

rozvoj1V máji roku 2000 schválila vláda SR koncepciu štátnej bytovej politiky a to do roku 2005 s výhľadom do roku 2010. Koncepcia predstavuje rámcový dokument, ktorý stanovuje úlohy a ciele v rozvoji bývania, postupové kroky na ich dosiahnutie, pôsobnosť štátu, obcí, občanov a súkromného sektoru pri zabezpečovaní bývania s cieľom dosiahnuť vytvorenie vyváženého trhu s bytmi. Bývanie, jeho dostupnosť a kvalita sú dôležitou súčasťou ekonomického a sociálneho rozvoja každého spoločenstva a teda aj samotnej obce. Preto je potrebné sa snažiť pri tvorbe bytovej politiky o komplexný prístup. Mnohé mestá i obce aj naša obec nastúpili na cestu spracovania koncepčných dokumentov, kde zhodnocujú perspektívnu možnosť rozvoja bytovej politiky.
 

 

Koncepcia bytovej politiky na miestnej úrovni to je miestna bytová politika, by mala maťrozvoj obdobnú štruktúru rozvoja ako štátna bytová politika a mala by byť zameraná na:

  • miestne problémy v bývaní
  • stanovenie priorít
  • stanovenie každoročných cieľov novej bytovej výstavby
  • vypracovanie programov výstavby pre novostavby a obnovu
  • vypracovanie a uskutočňovanie koncepcií získavania pozemkov a rozvoj infraštruktúry na podporu rozvoja bývania


rozvojObec Podtureň v zastúpení Obecným zastupiteľstvom prijala taktiež koncepciu rozvoja bývania v obci Podtureň.

Od roku roku 2002 začala aktívne získavať informácie o záujemcoch o bývanie, najmä z časti mladých rodín bývajúcich v podnájme alebo pri rodičoch v obci Podtureň. Záujem o bývanie bol značný, preto v roku 2002 obec začala s výstavbou obecných nájomných bytových domov 2x6 BJ. Riešené v uvedených bytoch sú tri izby, kuchyňa, sociálne zariadenie. Prostriedky obec získala 70% zo Štátneho rozvoja bývania ako nenávratný úver so splatnosťou 30-tich rokov a 30% nenávratnej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Na technické zabezpečenie - infraštruktúru boli získané nenávratné finančné prostriedky taktiež z MVaRR. Prvý občania sa sťahovali o rok, v septembri roku 2003. Pre veľký záujem obec opäť začala s výstavbou dvoch nájomných bytových domov 2x10 BJ a to v súlade s koncepciou rozvoja bytovej politiky, vytvorením nového stavebného obvodu - Pred stanicou. Výstavba bola zahájená v máji 2004 s dokončením a kolaudáciou sa plánuje v roku 2005 v máji.

 

V súčasnosti obec eviduje do 200 žiadostí, ktoré nie je schopná vybaviť. Po dokončení 2x10 BJ obec plánuje s pokračovaním bytovej výstavby a to obdobnými bytovými domami, ktoré má v pláne začať stavať v lete roku 2005. Po dokončení 2x10 BJ obec zahájila opäť výstavburozvoj 4x10 BJ. Nájomné bytovkz, ktoré v skladbe 2-3 izbové byty o rôznych veľkostiach boli dokončené a odovzdané v októbri 2006, vytvorili jednu ulicu „Ku stanici“ o počte 60-tich bytov. Počet obyvateľov vzrástol o viac jako 250. Poďakovanie patrí za ústretovosť a vzťah k občanom zo ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania) konkrétne p. riad. Ing. KAŠUBOVI a zástupcovi p. CHROPOVSKÉMU. Naďalej prevláda názor, aby obec pokračovala vo výstavbe a ďalšom rozvoji bytovej politiky. Evidujeme viac jako 200 žiadostí záujemcov o bývanie, predovšetkým zo strany mladých rodín.

 

rozvojObec do súčasnej doby nezaťažila svoj rozpočet pre uvedenú výstavbu z dôvodu, že všetko je prefinancované zo štátu a samozrejme pri splácaní úveru vybratým nájomným od žiadateľov. Nájomné v nájomných bytoch sa pohybuje od 3.500,- do 6.100,- Sk. Pre zabezpečenie základných potrieb "života bytového domu" bol vytvorený garančný vklad, ktorý je pri odchode nájomníka z bytu vrátený vkladateľovi v alikvotnej čiastke, garančný vklad sa pohybuje v rozmedzí od 35.000,- do 70.000,- Sk. Je využívaný na platenie poistného bytových domov, verejných priestranstiev, ako aj v prípade likvidácie vzniknutých škôd a pr9padn0ho vykrytia nezaplateného nájomného.
 

V roku 2006 obec v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu začala s výstavbou 4xBJ, ktoré súrozvoj tiéž začlenené do obecných nájomných bytov. Prostriedky boli získané zo ŠFRB v podiely 80% a 20% dotáciou z MVRR. (viac jako 7mil. SK). V rámci rekonštrukcie obec opraví a bude občanom slúžit kultúrny dom so sociálnym a stravovacím zariadením, s možnosťou uskutočnenia menších spoločenských i väčších kultúrnych podujatí. Dokončit a kolaudovať by mala obec zariadenie v auguste r. 2007.

Celkové náklady na výstavbu bytových domov

 

rozvojObec sa za posledné dva roky zameriava i na pomoc v zahájení IBV. Pre stavebníkov poskytla „servis“ v možnosti odkúpenia stavebných pozemkov od fyzických osôb, na základe čoho vznikla nová ulica s 24. pozemkami. V ceste p celkovej dĺžke 340 m sú všetky inžinierske siete.

Je snahou pokračovať vo vytváraní možnosti kúpy ďalších pozemkov a rozširovať stavebný obvod, ale i počet obyvateľov v obci.

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry