Menu
...
Obec Podtureň

Úvodné informácie

Obec Podtureň vznikla v strednej časti Liptovskej kotliny pri starobylej obchodnej ceste naprieč Liptovom. Nad obcou sa vypína kopec členený úzkymi roklinami na tri časti s dodnes zachovanými názvami: Bašta, Varta a Velínok. Na vrchole kopca stál kedysi malý stredoveký hrádok s turňou, od ktorej je odvodený názov obce Podtureň. Za významné pre históriu Podturne považujú archeológovia nálezy veľkomoravskej keramiky nájdenej na hradisku, ale aj pri jeho úpätí na mieste dnešného cintorína, ktoré slovanské osídlenie horného Liptova posunuli do 9. – 10. storočia. Pri stavbe železnice a neskôr diaľnice odkryli archeológovia rozsiahly komplex obranných opevnení z 1. storočia pred naším letopočtom, jedinečný svojho druhu na Slovensku. Odkrytá bola i osada zo staršej doby železnej. Najstaršou kultúrou na území obce tak bol ľud lužickej kultúry. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1331, kde sa Podtureň spomína ako osada Tornalia. V stredoveku sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka alebo strážnou službou. Okrem poddaných a želiarov žilo v obci i niekoľko zemianskych rodín. K najvýznamnejším zemianskym rodom patrili Podtornajovci. Vlastnili najstarší kaštieľ v obci známy ako Forgáčovská kúria, dnes kultúrna pamiatka. Ďalšími významnými stavbami sú kúrie Pálovské a Vranovo.

V roku 1906 začala celoobecná zbierka na stavbu zvonice, keď liptovský župan povolil finančné zbierky. Murovaná jednopodlažná zvonica v Podturni bola dokončená v roku 1908. Zvon bol uliaty vo zvonolejárni v Šoproni. Vo vojnových rokoch bol zrekvirovaný pre vojenskú výrobu. Až v rokoch 1922 - 1924 sa podarilo kúpiť nové zvony.

V roku 1919 bola otvorená škola. Bohatý kultúrny a spolkový život medzivojnovej ČSR neobišiel ani Podtureň. V obci vznikol Čitateľský spolok, ochotnícke divadlo, ženský spolok Slovenskej evanjelickej jednoty a organizácia dorastu Československého červeného kríža. V roku 1938 sa začalo so stavbou kultúrneho domu. Obec má aj svoj Pamätník padlým v boji proti fašizmu, počas ktorého prišla o deviatich spoluobčanov.

Povojnové obdobie sa v obci nieslo v duchu obnovy a modernizácie, ako i skvalitňovania životnej úrovne. V roku 1949 získala obec telefónne spojenie a rozhlas. V roku 1950 sa uskutočnil pokus o založenie JRD, avšak to začalo fungovať až od roku 1952. V tom istom roku začína fungovať materská škola. Rozvíja sa individuálna výstavba. V obci vznikajú nové ulice. V rokoch 1974 – 1984 prebiehal v obci archeologický výskum a stavba diaľničného mosta, ktorý je doteraz najdlhším mostom na Slovensku. V tom období bol vybudovaný aj dnešný Polyfunkčný dom Elán. Postavený bol nový Dom smútku. Svoj dynamický rozvoj zaznamenala obec od roku 2000.

Sústreďuje sa na zvýšenie počtu obyvateľov a s tým súvisiace budovanie miestnych komunikácií. Bola vybudovaná kompletná kanalizácia v obci, doplynofikovala sa stará časť obce, zahájila sa hromadná a individuálna bytová výstavba. V súčasnej dobe je postavených 146 nájomných bytov a viac ako 50 nových rodinných domov. Ďalšie sú pred dokončením. Vybudovalo sa nové športovisko s umelou trávou pre deti a mládež, bol kompletne zrekonštruovaný kultúrny dom, zveľaďuje sa obecný majetok. V nových častiach obce vznikli nové miestne komunikácie s kompletnou infraštruktúrou. Spolková činnosť v obci sa organizuje okolo Dobrovoľného hasičského zboru, Jednoty dôchodcov, Obecného futbalového klubu a Športového klubu-stolného tenisu.

Obec vydala tri publikácie o histórii Podturne: V roku 2002 - Dejiny obce Podtureň 1331 - 2002 (Vítek, Churý, Struhár), v roku 2006 - Podtureň, brána do laténskeho Liptova (Peter Laučík, 2006), v roku 2022 Podtureň 1331 - 2021 príbeh obce (Peter Vítek, Slavko Churý†, Peter Laučík).

Obecnú kroniku vedie historik Peter Vítek a je zverejnená na webovej stránke obce, ako aj obecné noviny Podturniansky spravodajca. Podtureň je súčasťou mikroregiónu Pod Poludnicou, Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov, Euroregiónu Tatry, Zruženia miest a obcí Liptova. Aktívne sa zapája do projektov.

Udelenia čestného občianstva p. Mgr. Dušanovi Jarjabkovi
Stiahnuť dokument

Oslavy SNP (27. augusta 2011)


 


Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry