Menu
...
Obec Podtureň

Komisie OZ

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda komisie: Ľuboš Ilavský: SMER – sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia

Členovia komisie: Jaroslav Vozárik: SMER – sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia, PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD. – nezávislý kandidát

Pôsobnosť komisie:

- posudzuje dodržiavanie ústavného zákona

- preberá, uschováva a posudzuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

  pomerov po zvolení do verejných funkcií starostu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 

  Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších

  predpisov

- je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti                o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia

- je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu v prípade 

  nedostatočného vysvetlenia k oznámeniu

- rieši sťažnosti podané na starostu, poslanca obecného zastupiteľstva a hlavného 

  kontrolóra obce

- poskytuje informácie o týchto oznámeniach spôsobom a v rozsahu podľa zákona 

  o slobodnom prístupe k informáciám

2. Komisia sociálno-bytová 

Predseda komisie: Bc. Tomáš Dzuriak

Členovia komisie: Milan Réti, Ľuboš Ilavský

Pôsobnosť komisie:

- podáva návrhy týkajúce sa zlepšenia a skvalitnenia životnej úrovne občanov v sociálnej       oblasti,

- spolupracuje s Jednotou dôchodcov,

- spolupracuje s komisiou pre kultúru a šport pri podujatiach organizovaných obcou,

- písomne odporúča starostke občanov-žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, na 

  základe splnenia kritérií v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.

3. Komisia verejného poriadku

Predseda komisie: Ing. Zdeno Mlynarčík

Členovia komisie: Michal Krčula, PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD.      

Pôsobnosť komisie:

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku a ochranu majetku obce,

- spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti občianskemu                    spolunažívaniu a verejnému poriadku,

- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,

- spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe a údržbe verejnej            zelene.

4. Komisia pre kultúru, vzdelávanie a ZPOZ

Predseda komisie: Jaroslav Vozárik

Členovia komisie: Ľuboš Ilavský, Marián Vojtík     

Pôsobnosť komisie:

- podieľa sa na tvorbe podmienok pre kultúru, vzdelávanie, záujmovú umeleckú činnosť,

- predkladá podnety na kultúrne aktivity, výchovno-vzdelávacie, školské aktivity, obrady-        ZPOZ, k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja a spolupracuje pri ich                organizácií.

5. Komisia pre šport a mládež

Predseda komisie: Ing. Zdeno Mlynarčík

Členovia komisie: Bc. Tomáš Dzuriak, Michal Krčula     

Pôsobnosť komisie:

- podieľa sa na tvorbe podmienok pre telesnú kultúru a šport,

- predkladá podnety k návrhom rozvoja športu, k návrhom investičných akcií v oblasti            športu a mládeže a spolupracuje pri ich organizácií,

- pomáha pri športových akciách konaných v obci.

Redakčná rada Podturnianskeho spravodajcu:

Zodpovedný redaktor: Bc. Ivona Vejová

Členovia redakčnej rady: Marián Vojtík, PhDr. Peter Vítek, Lenka Stašová.

ROZANA

ROZANA-nový systém hlásenia ROZHLASU v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry