...
Obec Podtureň

Komisie OZ

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda komisie: Ľuboš Ilavský: SMER – sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia

Členovia komisie: Jaroslav Vozárik: SMER – sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia, PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD. – nezávislý kandidát

Pôsobnosť komisie:

- posudzuje dodržiavanie ústavného zákona

- preberá, uschováva a posudzuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

  pomerov po zvolení do verejných funkcií starostu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 

  Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších

  predpisov

- je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti       o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia

- je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu v prípade 

  nedostatočného vysvetlenia k oznámeniu

- rieši sťažnosti podané na starostu, poslanca obecného zastupiteľstva a hlavného 

  kontrolóra obce

- poskytuje informácie o týchto oznámeniach spôsobom a v rozsahu podľa zákona 

  o slobodnom prístupe k informáciám

2. Komisia sociálno-bytová a verejného  poriadku

Predseda komisie: Zdeno Kondor

Členovia komisie: Milan Réti, Bc. Ivona Vejová

Pôsobnosť komisie:

- podáva návrhy týkajúce sa zlepšenia a skvalitnenia životnej úrovne starších občanov

- spolupracuje s Jednotou dôchodcov

- spolu pracuje s komisiou pre kultúru a šport pri podujatiach organizovaných obcou

- písomne odporúča starostovi občanov-žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, na 

   základe splnenia kritérií v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku

- spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti občianskemu

  spolunažívaniu

- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov

- spolupracuje pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe a údržbe verejnej 

  zelene

3. Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie, mládež a komisia ZPOZu

Predseda komisie: PaedDr. Jana Chaloupková

Členovia komisie: Bc. Ivona Vejová, Ing. Zdeno Mlynarčík     

Pôsobnosť komisie:

- podieľa sa na tvorbe podmienok pre kultúru, vzdelávanie, záujmovú umeleckú činnosť,

  telesnú kultúru a šport

- predkladá stanoviská na kultúrne aktivity, výchovno-vzdelávacie, školské aktivity

  a k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja

- podieľa sa na tvorbe a náplni kroniky

- predkladá stanoviská k návrhom rozvoja športu, kultúry, školstva na území obce,

  k návrhom investičných akcií v oblasti kultúry, školstva, športu a mládeže

- spolupracuje s organizáciami pôsobiacimi v obci

- predkladá stanoviská a pomáha obci pri projektoch a aktivitách podporujúcich zapojenie

  mládeže do života a rozvoja obce

- pomáha pri kultúrno-spoločenských a športových akciách konaných v obci, pri

  smútočných obradoch  

- spolupracuje s vedením materskej školy pri zabezpečení programu na podujatiach 

  organizovaných obcou

- člen komisie je členom Rady materskej školy

 

Redakčná rada Podturnianskeho spravodajcu:

Predseda: Marián Vojtík

Členovia komisie: Bc. Ivona Vejová, Ing. Zdeno Mlynarčík, PhDr. Peter Vítek, Lenka Stašová


Štáb krízového riadenia:

Predseda: Marián Vojtík
Podpredseda: Bc. Ivona Vejová

Členovia: Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor, Bc. Tomáš Dzuriak, Milan Réti, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský
 

Povodňová komisia:

Predseda: MariánVojtík

Podpredseda: Bc. Ivona Vejová

Členovia: Jaroslav Vozárik, Ing. Zdeno Mlynarčík, PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor, Bc. Tomáš Dzuriak, Milan Réti, SVP š.p.- Povodie horného Váhu – Ľubomír Krakovský, GTB a.s. – Ján Grívalský

 

VOĽBY 2022

Voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry