...
Obec Podtureň

Zastupiteľstvo obce

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) starostu,
  1. b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  1. c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  1. d) podľa osobitného zákona.
 • Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  1. b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  1. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  1. d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  1. e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  1. f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  1. g) uznášať sa na nariadeniach,
  1. h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  1. i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
  1. j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  1. k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

 

Výsledky volieb konaných dňa 10.11.2018
1. Jaroslav Vozárik SMER-SD 285 hlasov
2. Bc. Ivona Vejová SMER-SD 260 hlasov
3. Bc. Tomáš Dzuriak NEKA 232 hlasov
4. Milan Réti NEKA 219 hlasov
5. Ing Zdeno Mlynarčík NEKA 193 hlasov
6. Zdeno Kondor Smer-SD 188 hlasov
7. PaedDr. Jana Chaloupková SMER-SD 186 hlasov
Náhradníci
1. Ľuboš Ilavský SMER-SD 155 hlasov
2. Milan Masloviak NEKA 152 hlasov
3. Mgr. Ivana Mlynarčíková SMER-SD 137 hlasov
4. Emil Blišťan SNS 135 hlasov
5. PaedDr. Lucia Porubčanská SaS, OĽANO, KDH 132 hlasov
6. Bc. Petra Karasková SMER-SD 119 hlasov
Poslancami obecného zastupiteľstva v Podturni sú:
1. Jaroslav Vozárik SMER-SD 285 hlasov
2. Bc. Ivona Vejová SMER-SD 260 hlasov
3. Bc. Tomáš Dzuriak NEKA 232 hlasov
4. Milan Réti NEKA 219 hlasov
5. Ing Zdeno Mlynarčík NEKA 193 hlasov
7. Zdeno Kondor Smer-SD 188 hlasov
6. PaedDr. Jana Chaloupková SMER-SD 186 hlasov

 

Bc. Ivona Vejová
Bc. Ivona Vejová (SMER-SD) – poslankyňa OZ, zástupca starostu
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
Jaroslav Vozárik
Jaroslav Vozárik (SMER-SD) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
Bc. Tomáš Dzuriak
Bc. Tomáš Dzuriak (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
Milan Réti
Milan Réti (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
Ing. Zdeno Mlynarčík
Ing. Zdeno Mlynarčík (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
Zdeno Kondor (SMER-SD)
Zdeno Kondor (SMER-SD) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
PaedDr. Jana Chaloupková (SMER-SD)
PaedDr. Jana Chaloupková (SMER-SD) – poslankyňa OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk

 

VOĽBY 2022

Voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry