Menu
...
Obec Podtureň

Zastupiteľstvo obce

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) starostu,
  1. b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  1. c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  1. d) podľa osobitného zákona.
 • Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  1. b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  1. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  1. d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  1. e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  1. f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  1. g) uznášať sa na nariadeniach,
  1. h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  1. i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
  1. j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  1. k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

 

Výsledky volieb konaných dňa 29.10.2022, Poslancami obecného zastupiteľstva sú:
1. Marián Vojtík

SMER-SD, HLAS-SD

255 hlasov
2. Jaroslav Vozárik SMER-SD, HLAS-SD 249 hlasov
3. Ľuboš Ilavský SMER-SD, HLAS-SD 239 hlasov
4. Bc. Tomáš Dzuriak NEKA 226 hlasov
5. PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD. NEKA 222 hlasov
6. Ing. Zdeno Mlynarčík NEKA 221 hlasov
7. Michal Krčula NEKA 210 hlasov
Náhradníci:
1. Mgr. Lenka Hvostiková, PhD. NEKA 204 hlasov
2. Tibor Janovčík SMER-SD, HLAS-SD 187 hlasov
3. Dáša Krajčiová SMER-SD, HLAS-SD 180 hlasov
4. Emil Blišťan NEKA 155 hlasov
5. PaedDr. Lucia Porubčanská NEKA 142 hlasov
6. Bc. Denisa Šintajová SMER-SD, HLAS-SD

142 hlasov

7. Zdeno Kondor SMER-SD, HLAS-SD 131 hlasov
8. Vladimír Šícha NEKA 100 hlasov
9. Ivan Purdiak NEKA   92 hlasov

 

 
Marián Vojtík (SMER - sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
Jaroslav Vozárik (SMER - sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
Ľuboš Ilavský (SMER - sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
Bc. Tomáš Dzuriak (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
PaedDr. Tomáš Hvostik, PhD. (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
Ing. Zdeno Mlynarčík (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk
 
Michal Krčula (NEKA) – poslanec OZ
tel.: 044/522 22 10
fax: 044/522 17 65
e-mail: obec@podturen.sk

 

ROZANA

ROZANA-nový systém hlásenia ROZHLASU v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry