Menu
...
Obec Podtureň

Aktuálna


 • Verejná vyhláška – Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny “Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa” navrhovateľa “Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava”
  Oznámenie o zaslaní správy
  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 • Zámer na prenájom nehnuteľného majetku – parkovacie plochy pred Polyfunkčnou budovou súp.č. 166
  stiahnuť dokument


 • Obec Podtureň podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  stiahnuť dokument


 • Informácia o začatých správnych konaniach v zmysle zák. č. 543_2002 Z.z.
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. o začatí prác na stavbe “Oprava diaľničného mosta Podtureň, pravý most”
  stiahnuť dokument


 • Zverejnenie zámeru obce - prenájom nehnuteľnosti (parkovacie plochy)
  stiahnuť dokument

 • Kamerový systém - Obec Podtureň v roku 2013 získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom „Zavedenie bezpečnostného kamerového systému v obci Podtureň", vo výške 3000,- €.

  Na základe vyhodnotenia cenových ponúk bol projekt realizovaný firmou HDtech s.r.o. Liptovský Mikuláš v mesiaci september 2013. Cieľom projektu je pôsobiť preventívne ale aj výchovne v oblasti trestnej činnosti a výtržníctva mládeže a dospelých osôb. Projekt má zároveň vo finálnom stave znížiť počet priestupkov a obmedziť vandalizmus. Monitorovanými miestami sú priestory pred obecným úradom a verejné priestranstvo pred penziónom Elán.

  "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

 • Kritéria pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument

 • KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD MIMO ÚRADNÝCH HODÍN A PRACOVNÝCH DNÍ

  0918/621 667 (Obecný úrad)
  0905/103 401 (správa bytov)
  0918/247 211 (prevádzka cintorína a DS)
  0905/805 845 (starosta)


 • Povodne
  Telefonické kontakty na inštitúcie potrebné v súvislosti s hrozbou vyliatia vody z korýt vodných tokov v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadových zátarasov, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v korytách vodných tokov prípadne upchávanie priepustov z dôvodu postupného otepľovania.

  Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši: 5514959, 0908/ 874 770

  Obvodný úrad Liptovský Mikuláš: 5518750, 5518751, 0905/969 186

  Koordinačné stredisko IZS Žilina: 041/5117249 (112)

 • Štátny archív, Liptovský Mikuláš
  Všetky potrebné informácie týkajúce sa štátneho archívu v Liptovskom Mikuláši najdete na novej webovej stránke www.archivlm.webnode.sk

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry