Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2015


 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.11/2015 (streda 16.12.2015, 18.00hod)
  stiahnuť dokument
   
 • Rozhodnutie - Protipožiarna lesná cesta Koštovica - rekonštrukcia
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020”
  stiahnuť dokument
 
 • Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – povolenie na osobitné užívanie povrchových vôd vodného toku Váh v rkm 357,00 vodnou stavbou “Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján”
  stiahnuť dokument
   
 • Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.10/2015 (21.10.2015, streda o 18.00hod.)
  stiahnuť dokument
 
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania “Protipožiarna lesná cesta Koštovica - rekonštrukcia a protipožiarna nádrž.”
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie obce o zahájení spracovania spoločného PHSR obcí Horného Liptova
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, pokračovanie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania MVE na rieke Váh, Podtureň – Lipt. Ján
  stiahnuť dokument
 
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zrušení povolenia vodnej stavby “Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján”
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín C-KN 197/1 v k. ú Liptovský Ján
  stiahnuť dokument
 
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky (MK Podtureň - udržiavacie práce na miestnej komunikácii)
  stiahnuť dokument
   
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení dočasnej líniovej stavby (Protipožiarna lesná cesta Koštovica)
  stiahnuť dokument
 
 • Dočaná úradná tabuľa Okr. úradu Žilina – Lesný celok Račková
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8/2015 (25.8.2015, utorok o 17.30 hod.)
  stiahnuť dokument
   
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8/2015 (25.8.2015, utorok o 17.30 hod.) stiahnuť dokument
         
 • SSE – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 29. 7. 2015 a 30.7.2015 bude v čase od 7.00 hod. do 18.30 hod. prerušená distribúcia elektriny na ulici:
  Jozefa Žiaka
  Pri Jamníčku
  Nižný dvor
  Hlavná – od št.cesty I/18 po súpisné číslo 143

  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
  stiahnuť dokument
           
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
  stiahnuť dokument
 
 • Verejná vyhláška - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
  stiahnuť dokument
   
 • Návrh VZN č. 3/2015 zmeny a doplnky Č. 4 územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument
 
 • Oznam - úhrada náhrady za užívanie poľovného revíru "Ďumbier"
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2015 (streda, 1.7. 2015 o 17.00 hod.)
  stiahnuť dokument
 
 • Verejná vyhláška - Protipožiarna lesná cesta Koštovica - rekonštrukcia a protipožiarna nádrž
  stiahnuť dokument
     
 • Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu “Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Podtureň” podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  stiahnuť dokument
         
 • Pozvánka na zasadnutie OZ č.5/2015 (streda 15.4. 2015 o 18.00 hod.)
  stiahnuť dokument
   
 • Verejná vyhláška - zabezpečenie prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, zamedzenie opätovného šírenia inváznych druhov – Upozornenie
  stiahnuť dokument
 
 • Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - obec Podtureň
  stiahnuť dokument
     
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2015 v Podturni (16.3.2015, o 17.00 hod.)
  stiahnuť dokument
   
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2015 - 23.2. 2015 (pondelok) o 17.00 hod.
  stiahnuť dokument
     
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1/2015 - 11.2. 2015 o 17.30 hod.
  stiahnuť dokument
   
 • Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Liptovský Ján – Zmeny a doplnky č. 5.
  stiahnuť dokument
 
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka na uskutočnenie stavebných prác
  stiahnuť dokument
   
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry