Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2016


 
 • Návrh VZN č.5/2016 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument
 
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2017.
  stiahnuť dokument
 
 • Verejná vyhlášku – Oznámenie o oprave zrejmých chýb v písaní
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2016 (9.11. 2016 - streda, 18.00 hod.)
  stiahnuť dokument
 
 • Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020
  stiahnuť dokument
       
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (15.08.2016 (pondelok) o 18,30 hod.)
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.7/2016 (pondelok 12.9. 2016 o 17.00 hod)
  stiahnuť dokument
 
 • “Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe - rodinný dom súpisné č. 539
  stiahnuť dokument
     
 • Stavebné povolenie “Modernizácia žel. trate Žilina – Košice”
  stiahnuť dokument
   
 • Oznam - Poľovnícke združenie Svätojánska dolina so sídlom v Lipt. Jáne - úhrada náhrady za užívanie poľovného revíru Ďumbier pre drobných vlastníkov pôdy
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o strategickom dokumente – Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1”
  stiahnuť dokument
 
 • “Rozhodnutie -Regionálna integrovaná územná stratégia ŽK . Zmena a doplnok č. 1” (dokument – RIUS ŽK -Rozhodnutie)
  stiahnuť dokument
 
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2016.
  stiahnuť dokument
 
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2016
  stiahnuť dokument
 
 • “Verejná vyhláška – Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice V. etapa”
  stiahnuť dokument
 
 • Rozhodnutie o potvrdení rozhodnutia Okresného úradu Žilina k vodnej stavbe “Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján”
  stiahnuť dokument
   
 • Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2016 (17.05.2016 - utorok o 18.00 hod.)
  stiahnuť dokument
   
 • Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Račková
  stiahnuť dokument
 
 • Otvorený list - stanovisko k otvorenému listu Primátora Liptovského Hrádku konateľovi a spoločníkom EKPLAZMY s.r..o., Liptovský Mikuláš
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán sídelného útvaru Liptovský Hrádok, zmeny a doplnky č. 4
  stiahnuť dokument
     
 • Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján
  záverečné stanovisko
  stiahnuť dokument
 
 • Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015
  stiahnuť dokument
 
 • Vyhlásenie spol. EKOPLAZMA s.r.o. o odstúpení od zámeru realizácie projektu spracovania komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica
  stiahnuť dokument
     
 • S-PHSR (spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022), časť Podtureň na pripomienkovanie
  stiahnuť dokument
       
 • Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň-Liptovský Ján – doplnenie konania a dokazovanie vo veci odvolania
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o strategickom dokumente Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
  stiahnuť dokument
 
 • Oznámenie o strategickom dokumente Integrovaná stratégia Horného Liptova do roku 2020
  stiahnuť dokument
 
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2016 - 23. marec 2016 o 18.00 hod.
  stiahnuť dokument
     
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 9. február 2016 o 17.30 hod.
  stiahnuť dokument
   
 • Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu - vyjadrenie sa k odvolaniu (Slovenský rybársky zväz)
  stiahnuť dokument
 
 • Návrh VZN obce Podtureň č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument
   
 • Oznámenie Okresného úradu Žilina o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Regionálny integrovaná územná stratégia Žilinského kraja”
  stiahnuť dokument
 
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry