Menu
...
Obec Podtureň

Projekty do r. 2016

Názov projektu:

r. 2015 -Rozšírenie kamerového systému v obci Podtureň

Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pre potreby materskej školy,

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Projekt spolufinancovaný fondom: Európsky fond reginálneho rozvoja

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Názov projektu: Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pre potreby materskej

 

Názov projektu:

BD 13 b.j., súp. č. 166

Miesto realizácie stavby: Podtureň
Názov a stručný opis stavby: BD 13 b.j., súp. č. 166
Termín realizácie stavby: 7/2015 – 5/2016
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Internetová stránka poskytovateľa dotácie: http://www.mindop.sk/index/index.php
Výška poskytnutej dotácie: 229 060,00 eur

projektprojekt

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry