Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2012

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2012 v Podturni
  dňa 10. 12. 2012 (t.j. pondelok) o 17,00 hod
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu: "Zmeny a doplnky č.4 územného plánu obce Liptovský Ján", pozvánka na prerokovanie a žiadosť a zaslanie stanoviska
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie
  o začatí obstarávania zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015"
  stiahnuť dokument

 • Návrh VZN č.3/2012 - Zmeny a doplnky č.2 - územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ORHaZZ
  stiahnuť dokument

 • Časový harmonogram pristavovanie vlečky na jesenný zber odpadu z domácností
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. pri Váhu
  stiahnuť dokument


 • Obec Podtureň zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľný majetok obce
  stiahnuť dokument

 • Obec Podtureň zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok obce
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Podtureň - 2.10. 2012 (utorok)
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu "APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO Liptovský Hrádok"
  stiahnuť dokument • Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti "Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján"
  stiahnuť dokument


 • Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2012 v Podturni - 12. 6. 2012 (t.j. utorok) o 17,00 hod., v kancelárii starostu obce
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, konania o odstránení stavby, nariadenie ústneho pojednávania, s miestným šetrením
  stiahnuť dokument

 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2012
  stiahnuť dokument


 • Očkovanie psov proti besnote - Dňa 6. 6. 2012 (t.j. v stredu) sa v čase od 16.00 do 17.30 hod. uskutoční pred Obecným úradom povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za očkovanie je 5 €.
  stiahnuť dokument 1
  stiahnuť dokument 2 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2012 v Podturni, na deň 28. 5. 2012 (t.j. pondelok) o 17,00 hod. v kancelárii starostu obce.
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška
  Technická vybavenosť IBV ulica pri Váhu - objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2012
  23. 3. 2012 (piatok) o 17,00 hod. v Podturni, v kancelárii starostu obce.
  stiahnuť dokument


 • Verejná vyhláška
  žiadosť o dodatočné stavebné povolenie „Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia„
  stiahnuť dokument

 • Rozhodnutie Krajského stavebného úradu
  o zrušení rozhodnutia Obce Podtureň č. SOcÚ/PO-774/2010 zo dňa 27. 9. 2011 o povolení stavby "APKO MSRC Sever r.2009 SKAO Liptovský Hrádok
  stiahnuť dokument

 • Úprava stránkových hodín na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR v Liptovskom Mikuláši v súvislosti s konaním volieb do NRSR v roku 2012

  dňa 8. 3. 2012
  bude možné podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v čase od 7:30 hod. do 11:00 hod.

  dňa 9. 3. 2012
  budú stránkové hodiny na oddelení dokladov poriadkovej polície v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod.

 • Voľby do Národnej rady SR 2012

  - Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre uskutočnenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.3. 2012 stiahnuť dokument
  - Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre uskutočnenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.3. 2012 stiahnuť dokument

  Členovia a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
  predseda okrskovej volebnej komisie - Milota Hromádková
  podpredseda okrskovej volebnej komisie - Ľubica Janovčíková
  člen OVK - Tomáš Tarageľ
  člen OVK - Mária Kondorová
  člen OVK - Mirka Hybenová
  člen OVK - Mikuláš Kačmárik
  člen OVK - Lucia Juríková
  člen OVK - Marta Pažítková
  člen OVK - Nadežda Poliaková
  člen OVK - Mikuláš Janovčík

  zapisovateľka OVK - Lenka Rakytová

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry