Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2014


 • Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k.ú. Podtureň
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Liptovský Ján
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 10/2014 - 9.12. 2014 (utorok) o 17.00 hod.
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Erika Chlisteková
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní "Malá vodná elektráreň"
  stiahnuť dokument • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry"
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Železnice SR, rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov v k.ú. Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Rozhodnutie o zamietnutí odvolania a potvrdení napadnutého rozhodnutia o umiestnení stavby "Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň, Liptovský Ján".
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 9/2014 - 3.12. 2014 (streda) o 17.00 hod.
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2014 (pondelok 10.11.2014, o 18.00 hod)
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie (stavebné povolenie) - DEMS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
  stiahnuť dokument


 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  stiahnuť dokument


 • Verejná vyhláška - oznámenie účastníkom konania o podaní odvolania proti rozhodnutiu "Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň - Liptovský Ján" + odvolanie
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením
  DEMS spol. s r.o. Stará Ľubovňa
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.7/2014
  17.9.2014 (streda) o 19.00 hod.
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku “Skládka TKO Liptovský Hrádok – Žadovica”
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Liptovský Hrádok, areál ČOV – zahustenie TS Belá
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2014 - 30.6. 2014 (pondelok) o 18.00 hod
  stiahnuť dokument


 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2014
  stiahnuť dokument

 • Oznam drobným vlastníkom poľovných pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmery poľovného revíru "Ďumbier" Liptovský Ján o vyplatení náhrady za užívanie poľovného revíru za rok 2014
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o začatí stavebného konania - Lipt. Hrádok, areál ČOV - zahustenie TS Belá
  stiahnuť dokument

 • Návrh VZN č. 4/2014 zmeny a doplnky č.3 (ÚPN-O) územného plánu obce Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.5/2014 (6.6.2014, piatok 19.00)
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č.4/2014
  27.5. (utorok) o 18.00
  stiahnuť dokument

 • Zverejnenie zámeru obce - predaj nehnuteľnosti (hotel Elán s.č. 166)
  Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené dňa 28.5.2014
  stiahnuť dokument

 • Zverejnenie zámeru obce - prenájom nehnuteľnosti (hotel Elán s.č. 166)
  stiahnuť dokument

 • Zverejnenie zámeru obce - prenájom nehnuteľnosti (budova predajne súp. č. 59)
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka - zasadnutie obecného zastupiteľstva
  2.5. 2014 (piatok) o 16.30 hod
  stiahnuť dokument

 • Verejná výhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Liptovský Hrádok "areál ČOV - zahustenie TS Belá"
  stiahnuť dokument

 • Verejná výhláška - Bytový dom, súpisné číslo 168, nadstavba a stavebné úpravy
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o prerokovaní návrhu: "Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Jamník", pozvánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
  stiahnuť dokument


 • Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky I.kolo v obci Podtureň, konaných 15. marca 2014
  stiahnuť dokument

 • Podanie vyjadrenia k vydaniu územného povolenia - výzva (Malá vodná elektráreň na rieke Váh)
  stiahnuť dokument
 • Prezidentské voľby - informácie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1/2014 (5.2. 2014, streda)
  stiahnuť dokument

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry