Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2018
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce č. 5/2018 (piatok - 26. október 2018, o 16.00 hod.)
  Stiahnuť dokument • Pán Ladislav Grísnik má na Obecnom úrade v Podturni Zásielku do vlastných rúk doručenú na Obec Podtureň dňa 17.08.2018. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.
  V Podturni 17.08.2018
  Vyvesené: 17.08.2018

 • Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  stiahnuť dokument


 • Zámer - Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate LM-PP (mimo), 5. etapa
  stiahnuť dokument


 • VZN č. 5_2018 o poplatkoch za znešisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
  stiahnuť dokument
 • VZN č. 4_2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2018 (streda - 20.6. 2018 o 18.00 hod )
  stiahnuť dokument

 • Návrh VZN č.2/2018 - ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN č.3/2018 - O podrobnostiach a organizácii miestneho referenda
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN č.4/2018 - prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Podtureň
  stiahnuť dokument • Podanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia - výzva (Železnice Slovenskej republiky)
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Račková
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2018 (18.4. 2018 - streda, o 18.00 hod.)
  stiahnuť dokument • Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Liptovský Peter, ZaD č. 2
  stiahnuť dokument


 • VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Podtureň č. 1/2018 (14.2. 2018 o 17.30 hod.)
  stiahnuť dokument


 • Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku – nebytový priestor (sála v kultúrnom dome)
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument


 • Oznam drobným vlastníkom poľovných pozemkov - Poľovný revír Poludnica - náhrada za užívanie
  stiahnuť dokumentZdruženie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry