Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2017 • VZN obce Podtureň č. 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  stiahnuť dokument


 • VZN obce Podtureň č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  stiahnuť dokument • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2017 (14.12. 2017 - štvrtok o 17.00 hod.)
  stiahnuť dokument • Návrh VZN obce Podtureň č. 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN obce Podtureň č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  stiahnuť dokument


 • Rozhodnutie o umiestnení stavby - ZS a RR bod Podtureň Slovak Telekom, a.s. GSM – elektrická prípojka
  stiahnuť dokument


 • Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja”
  stiahnuť dokument • Verejná vyhláška – zmena stavby pred dokončením – Miestna komunikácia ul. O. Jarjabka, objekt SO 01 – Komunikácia a chodník
  stiahnuť dokument


 • Oznámenie (verejná vyhláška) o začatí konania o zmene stavby pre jej dokončením “Miestna komunikácia ul. O. Jarjabka”, objekt SO 01 – Komunikácia a chodník
  stiahnuť dokument


 • Výsledky volieb v Obci Podtureň do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.11.2017
  stiahnuť dokument • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (Slovak Telekom)
  stiahnuť dokument


 • Informácie k voľbám – Oznámenie o čase a mieste konania volieb
  stiahnuť dokument • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
  stiahnuť dokument

 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre voľby do VÚC 2017
  obec.podturen@imafex.sk
  stiahnuť dokument • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2017 dňa 25.10. 2017 (streda) o 17.30 hod.
  stiahnuť dokument • Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno, po ukončení realizácie projektu „sanácia skalného brala Strečno“
  stiahnuť dokument


 • Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že v dňoch

  od 11. septembra 2017 (od 08:10 hod.)
  do 13. septembra 2017 (do 18:00 hod.)

  sa koná nepretržitá výluka 1. traťovej koľaje na trati

  LIPT. MIKULÁŠ – LIPT. HRÁDOK

  Na zastávke PODTUREŇ a OKOLIČNÉ je možné v uvedenom čase nastupovať a vystupovať len na nástupišti v smere na Žilinu (oproti staničnej budove).

  Dbajte na osobnú bezpečnosť!
  V Liptovskom Mikuláši dňa 6.9.2017


 • Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Povolenie užívania stavby “Lesná cesta Koštovica”
  stiahnuť dokument
 • VZN 2017-4 - zrušenie VZN 1-2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2017 v Podturni (15.08.2017 – utorok, o 17,00 hod.)
  stiahnuť dokument • Návrh VZN 4-2017 - Zrušenie VZN 1-2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
  stiahnuť dokument • VZN 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podtureň
  stiahnuť dokument


 • Obec Podtureň príjme do pracovného pomeru opatrovateľku. Nástup: 15.06.2017 Pracovná doba: 7.15– 15.15 hod. Mzda: 435,- € Vzdelanie: stredná zdravotná škola prípadne opatrovateľský kurz Žiadosť spolu so životopisom je potrebné doručiť na Obecný úrad v Podturni do 31.05.2017.


 • Oznam drobným vlastníkom poľovných pozemkov - náhrada za užívanie poľovného revíru "Ďumbier" Liptovský Ján
  stiahnuť dokument • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2017 v Podturni (28.06.2017 – streda, o 17,00 hod.)
  stiahnuť dokument


 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2017
  stiahnuť dokument


 • Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní/nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine
  stiahnuť dokument • Oznam o prerušení distribúcie elektriny (11.5. 2017 v čase 7.30 - 11.30 hod.)
  stiahnuť dokument • Pozemkové spoločenstvo Podtureň - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov (22. apríl 2017, 10.00 hod)
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN č. 2/2017 - zrušenie VZN č. 2/2008 - požiarny poriadok obce
  stiahnuť dokument
 • Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Stratégia tvorby a budovania IDS ŠK
  stiahnuť dokument


 • Informácia o realizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 pod hradom Strečno počas nasledujúceho víkendu
  stiahnuť dokument


 • Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine
  stiahnuť dokument


 • Informácia o realizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 pod hradom Strečno počas nasledujúceho víkendu
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2017 v Podturni (23.02. 2017 - štvrtok, o 18,30 hod.)
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN_č. 1_2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č. 2
  stiahnuť dokument • Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
  stiahnuť dokument

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry